Litt informasjon

I forbindelse med vårt byggeprosjekt på Nysundhalsen Seilsportsenter er det blitt sendt ut informasjon til årsmøter, andre møter og på mail etter vår beste evne. Selve byggeprosessen har imidlertid hatt prioritering og derfor har denne naturlig også bevist gått på bekostning av andre formaliteter rundt den daglige driften som styret nå jobber med å få på plass.

Vi som andelsinnskuddshavere og styret for øvrig forholder oss til vedtekter som er behandlet på årsmøte og dette er det styrende dokumentet. Det er i tillegg laget administrative bestemmelser som styret har laget på fullmakt fra årsmøte og det er dette som styrer de daglige praktiske oppgavene. Disse administrative bestemmelsene er tidligere sendt alle men vi har revidert disse noe og ny revidert utgave følger vedlagt sammen med vedtektene.

Vi ønsker i tillegg å presisere følgende i saker vi har hatt spørsmål om den siste tiden.

     Ønske om salg av andel.


Viktig at ønske om salg meldes til ansvarlig for driften på Nysundhalsen som pr. i dag er John Terje Skaara. Her presiseres det at de som allerede har gjort dette formaliserer dette på ny slik at vi er 100 % sikre på at vi har kontroll på alle saker. Husk også å melde fra om plassen ønskes utleid frem til salg ref.  punktet nedenfor. Plassene selges i forhold til når de meldes for salg når vi har nye som er interessert og ledige andeler i anlegget selges først. Pr. tiden er det 1 ledig plass og etter denne er solgt vil vi behandle salg etter behov i forhold til når de ble meldt. Informasjon om ledige plasser vil bli lagt på hjemmesiden og andre salgskanaler vil bli vurdert. Husk at salg bare kan gis til nye interesserte som har eller skal anskaffe seg seilbåt og er medlemmer av foreningen og andre krav i henhold til vedtektene.

 

Ønske om utleie av plass
Samme fremgangsmåte ved utleie som ved salg, dette meldes ansvarlig for driften for Nysundhalsen som pr. i dag er John Terje Skaara. Pris for leie av plass er kr 1500 pr måned med 50 % rabatt for seilbåter. Eventuelle leieinntekter skal deles mellom alle som har meldt sin plass ledig for leie ref. vedtektene §32 og oppgjøret her er slutten av året ref § 35. Det er utarbeidet standard kontrakt for utleie som skal brukes i disse tilfellene som administreres av leder for drift av Nysundhalsen på vegne av styret. Det presiseres at kostnader for den enkelte båtplass så som strøm tatt ut via måler og lignende variable kostnader dekkes av den enkelte. Unntak fra dette er dersom plass er disponert via utleie. Da faktureres leietaker for dette direkte fra ESF på lik linje med andre. Det leies bare ut for 12 måneder med forskuddsbetaling for hele perioden for leiebeløpet.

 

     Beregning av Felleskostnader
Viser her til vedlegg som ett eksempel der leie av kai vil være avhenge av lysåpning på plass ref. tidligere informasjon, vedtekter og administrative bestemmelser  men  felleskostnader som strøm, kommunale avgifter, forsikring, bom etc vi være like for alle.

Styret ser også at det bør gjøres enkelte endringer i vedtektene og vil i september kalle inn til ekstraordinært årsmøte der det vil legges frem forslag til nye vedtekter som samsvarer med de erfaringer vi har gjort så langt. Vi planlegger da også å formalisere lånebrev men den enkelte som disponerer plass og ett par andre saker som vi vil komme tilbake med i egen innkalling.

Følgende vedlegg kan lastes ned under nedlastninger:

 

·         Vedtekter Nysundhalsen Seilsportsenter

 

·         Administrative bestemmelser Nysundhalsen

 

·         Beregning av felleskostander